Reklamace a odstoupení od smlouvy

Reklamační formulář ke stažení:               Reklamační formulář.doc    Reklamační formulář.pdf

Odstoupení od smlouvy ke stažení:    Odstoupení od smlouvy.doc     Odstoupení od smlouvy.pdf

 

Vrácení zboží do 14 dnů

Pokud z jakéhokoli důvodu nejste spokojeni se zakoupeným zbožím, máte možnost vrátit ho do 14 dnů od převzetí zásilky.

Nezapomeňte vyplnit protokol o odstoupení od smlouvy a vložit ho do zásilky. Bez tohoto protokolu nebudeme schopni identifikovat zásilku a zpracovat odstoupení od smlouvy. Vyplňte v protokolu všechny potřebné údaje, jako jsou číslo objednávky, vracející se zboží a číslo vašeho účtu, abychom mohli provést vrácení platby.

V případě, že nemáte možnost dokument vytisknout, napište prosím číslo objednávky nebo variabilní symbol čitelně na čistý list papíru a vložte jej do zásilky.

Pro vrácení zboží máte tři možnosti:

 1. Osobně na prodejně https://www.primestore.cz/kontakt/

 2. Zásilkovna: Bezplatně prostřednictvím služby Zásilkovna. Navštivte libovolné odběrné místo Zásilkovny a sdělte kód 91671738.

 3. Poštou nebo kurýrní službou na naši adresu: 

Primestore.cz
Prime Solder s.r.o.
Hybernská 24, 110 00 Praha
Nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou přijaty.

 

Rozhodli jste se zboží vrátit? Dodržujte následující pokyny:

 • Vraťte zboží v původním a nepoškozeném obalu.
 • Pokud zboží obsahuje ochranná lepidla, neodstraňujte je.
 • U použitého zboží, například vyměněného LCD displeje, odstraňte nepotřebné lepidlo.
 • Vyplňte protokol o odstoupení od smlouvy a přiložte ho k zásilce.
 • Při odesílání zásilky požádejte dopravce o číslo zásilky nebo potvrzení o sledování, abychom vám mohli v případě ztráty zásilky poskytnout pomoc.

Po obdržení vráceného zboží vás budeme informovat o aktuálním stavu vaší žádosti prostřednictvím e-mailového oznámení. 

 

Reklamace zboží 

I přes důkladné testování všech našich výrobků a jejich původní bezchybnost mohou časem nastat poruchy nebo situace, kdy se vada projeví až po zakoupení. I když se snažíme minimalizovat tyto případy, nemáme absolutní kontrolu nad každým aspektem výroby.

Co dělat, když váš zakoupený výrobek nefunguje nebo přestal fungovat, nebo zjistíte jinou závadu?

Zašlete nám zboží spolu s vyplněným formulářem -   Reklamační formulář.doc    Reklamační formulář.pdf

Důležité kroky:

 1. Vyplňte reklamační formulář: Ujistěte se, že jste vyplnili všechny údaje v reklamačním formuláři, jako jsou číslo objednávky, popis reklamovaného zboží, důvod reklamace a způsob, jakým by měla být reklamace vyřešena.

 2. Přiložte formulář k zásilce: Nezapomeňte připojit vyplněný reklamační formulář k zásilce. Bez tohoto formuláře nebudeme schopni identifikovat zásilku a účinně vyřešit reklamaci.

Věříme, že tato procedura umožní rychlé a efektivní řešení vašeho problému. Vaše spokojenost s našimi produkty je pro nás prioritou. 

Pro reklamaci zboží máte tři možnosti:

 1. Osobně na prodejně https://www.primestore.cz/kontakt/

 2. Zásilkovna: Bezplatně prostřednictvím služby Zásilkovna. Navštivte libovolné odběrné místo Zásilkovny a sdělte kód 91671738.

 3. Poštou nebo kurýrní službou na naši adresu: 

Primestore.cz
Prime Solder s.r.o.
Hybernská 24, 110 00 Praha
Nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou přijaty.
 

Rozhodli jste se podat reklamaci na zboží? Postupujte následovně:

 1. Vraťte zboží v původním obalu.

  • Důležité: Ujistěte se, že zboží je vráceno v původním obalu pro efektivní zpracování reklamace.
 2. Vyplňte a přiložte k zásilce reklamační formulář.

  • Důležité: Bez vyplněného formuláře nebudeme schopni identifikovat zásilku a rychle vyřídit vaši reklamaci.
 3. Neposílejte mechanicky poškozené zboží, reklamace nebude uznána.

  • Důležité: Prosím, zajistěte, aby zboží nebylo mechanicky poškozené při odesílání, abychom mohli přijmout reklamaci.
 4. Při odesílání zásilky si vyžádejte sledovací číslo nebo potvrzení od dopravce.

  • Důležité: Zajistíme vám lepší pomoc v případě ztráty zásilky.
 5. Očekávejte informace o stavu reklamace prostřednictvím e-mailového oznámení.

  • Důležité: Budeme vás průběžně informovat o aktuálním stavu reklamace.

Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Na základě naší zkušenosti se snažíme reklamace řešit rychle, obvykle do 5 až 10 pracovních dnů. V případě dostupnosti zboží na skladě může být proces ještě rychlejší. Vaše spokojenost je pro nás důležitá. 

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Prime Solder s.r.o. IČO: 03896111, se sídlem Hybernská 24, 110 00 Praha (dále jako „prodávající“).

 • Záruka za jakost.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
   • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
   • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
   • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
   • vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
  • Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
  • Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
 • Způsob uplatnění reklamace.
  • Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
  • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně v sídle prodávajícího.
  • Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
  • Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
  • Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  • Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
 • Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace.
  • Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
  • Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
  • Zaruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
  • Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.
  • U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
  • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
  • Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
  • Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
  • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  • V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
  • Pokud není uvedena záruka u produktu pro kupujícího, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), záruka je poskytována v délce 6 měsíců. V opačném případě platí záruka u konkrétního produktu.
 • Výjimky z odpovědnosti za vady.
  • Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
   • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
   • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
   • vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
   • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
   • mechanické poškození zboží;
   • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
   • provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
   • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
   • poškození v důsledku vyšší moci;
  • Závěrečná ustanovení
   • Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Účinnost.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023.